Adatvédelmi irányelvek

NYILVÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen weblap üzemeltetője:
Az Adatkezelő adatai: Báthori János
Weblap: www.bathorijanos.hu
Kapcsolattartás: Báthori János
Adatvédelmi kérelmek: bármilyen adatvédelmi kérdést az alábbi címen fogadunk: info@bathorijanos.hu


Báthori János adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az ügyfeleire, illetve a weblap látogatóira.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

· az általa gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;

· az adatkezelési célok felsorolását;

· azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelése történik;

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

  1. Adatgyűjtés:

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kap, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttük létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját. Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk, például: munkáltatójától, ismerősétől, családtagjától stb…


(A)

Önre vonatkozó adat:
 – az Ön neve;
 – az Ön e-mail címe;
 – az Ön telefonszáma; 
– az Ön lakcíme;
– az Ön lakásának az adatai
– mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésére;

(B)


Adat weblapjaink látogatóiról és felhasználóiról (amennyiben releváns):
 – amennyiben weblapunk látogatója, az Ön IP címe;

(C)

Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról:
 –  adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek,

 – amennyiben személyre szabott termékekről van szó, mindazon adatok, amelyeket ön ebből a célból megad a részünkre;
 – ügyfélkapcsolat menedzseléshez (CRM) szükséges adat marketing adat.
kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levél cím, e-mail cím);
 – azonosításhoz szükséges adat és cím;
 

2. Adatkezelési célja:

Az alábbi célokból kezel személyes adatokat:
(a) üzletmenet-folytonosság;
(b) folyamatos szolgáltatásnyújtás;
(c) marketingtevékenység;

(d)


3. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz


3.1 Az Ön személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:


 – az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből származó kötelezettségeket teljesíteni tudja (például, hogy megfeleljenek a weblap általános szerződési feltételeinek, amelyeket Ön akkor fogad el, amikor ezek használatát megkezdi,); vagy
 – az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy
 – amennyiben sem az (a) sem a (b) jogalap nem alkalmazható a személyes adatainak kezeléséhez a jogos érdek, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen lehet például weblap biztonságának szükségessége). Jogi érdekei védelme az alábbi okokból szükséges:

 – üzletmenet működtetés és fejlesztés;
 – a weblap működtetése;
 – marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;
 – ügyfeleink számára szolgáltatás értékesítése


3.2 A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hozzájárulásától függ (amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt módon.) Amennyiben erről van szó, a jelen Szabályzat részletezi, hogy mely esetben van szükség hozzájárulásra, és milyen módon adható az meg.


4. Cookie-k (sütik)


4.1 A weboldal sütiket használ. A sütik, kis adatfájlok, melyeket a böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a weblapot. A cookiekat azért használja, hogy testreszabhassa a jövőben az Ön számára weblapjait és alkalmazásait, oly módon, hogy megérti az Ön preferenciáit vagy megjegyezze a böngészési szokásait.
4.2 Amennyiben a weblapjain sütiket használ, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.
4.3 A weboldal Google Analtytics sütiket is használ, melyek segítik az oldal látogatottságának a statisztikai elemzését.

5.Személyes adat továbbítása és tárolása


5.1 Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:
 – szolgáltatók, beleértve de nem kizárólagosan az alábbiakat: fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, biztosítók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;
 – analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkát, hogy weblapjait optimalizálja, illetőleg fejlessze. Korlátoz (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítja, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra használja ezeket.

5.2 A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

6. Az Ön jogai

6.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

6.2 Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet vele.

 
Érintett jogok:

– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
azok helyesbítése; törlése („az elfeledtetéshez való jog;);
kezelésének korlátozása;
– a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
– az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR szerint az adatkezeléssel érintett személyeknek – az adatbirtokosoknak – az

alábbi jogaik vannak:

1.Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód, úgy az első lehetséges időpontban.

2.Hozzáféréshez való jog

A magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

3. Adatok helyesbítésének kérése

Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

4.Törléshez való jog

Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el; a fellelhető adatbázisokból.

5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes

adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy

akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

6.Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

7.Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

(a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
(c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
(d) az adat kezelésének korlátozása;
(e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
(f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
(g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
(h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

6.3 Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn azaz 30 napon belül).


7.Információbiztonság

7.1 A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusirtó szoftverek használatát.

7.2 Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésére bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

7.3 Azokban az esetekben, amikor Ön kapott egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kéri, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg.

7.4 A weblap, illetve a közösségi médiaoldal időről időre tartalmazhat olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve, ezek új adatkezelése nem tartozik az általa végzett tevékenységek közé.


7.5 Jogorvoslati tájékoztatás Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.